Pohjavesi

Maatutkaluotaus on erittäin käyttökelpoinen ja kustannustehokas tutkimustapa pohjavesialueilla. Merkittävimpiä pohjaveden muodostumisalueita ovat karkeat hiekka- ja soramuodostumat sekä karkeat moreenit, jolloin tutkalla päästään tarvittaessa kymmenienkin metrien syvyyteen. Luotaus on myös nopea tapa hankkia tietoa laajaltakin alueelta pohjavesiesiintymien kuvaamiseen ja tutkauksen avulla on helppo kohdistaa muut jatkotutkimukset oikealle alueelle.

Pohjaveden rajapinta

Pohjavesi pyrkii asettumaan vettä johtavassa maaperässä lähes vaakasuoraksi tasoksi. Tämän vuoksi voidaan nyrkkisääntönä todeta, että maatutkaprofiilissa pohjaveden rajapinta näkyy maanpinnan topografian peilikuvana. Samasta syystä pohjavesi ei noudata mahdollisia profiililla havaittavia kerrosrakenteita, vaan leikkaa niitä. Nämä kaksi seikkaa ovat pohjaveden tason tärkeimmät tunnistuskriteerit maatutkaprofiililla.

Olemme osallistuneet pohjavesihankkeisiin mm. Virttaankankaalla, Pohjankankaalla, Linturahkan pohjavesialueella Mellilässä ja  Karsikkolammella Outokummussa.